Warunki sprzedaży

Artykuł 1. Usługodawcy

MUNAY EXPERIENCE, 

Kierownik Kinga JAKUBOWSKA

Numer VAT 3359378-9

Siedziba znajduje się pod adresem 

500C Tolosentie

99 800 Ivalo

Finlandia

Mail: kinga.jakubowska@munayexperience.com

Niniejsze warunki mają zastosowanie do biura podróży MUNAY EXPERIENCE, zarządzanego przez Kingę JAKUBOWSKĄ („sprzedawca”) i konsumenta, zarówno profesjonalnego, jak i indywidualnego („kupujący”). 

(„kupujący”), a także warunki zakupu usług.

Każdy zakup na stronie oznacza pełną i całkowitą akceptację poniższych ogólnych warunków sprzedaży. 

Artykuł 2. Charakterystyka usług i produktów

Oferowane usługi i produkty są opisane na stronie internetowej. 

Dotyczą one głównie usług wsparcia grupowego dla wycieczek jednodniowych lub dłuższych kursów. 

Są one świadczone w zależności od dostępności. 

Wizualizacje, zdjęcia lub filmy związane z opisem usług i produktów nie mają charakteru umownego.

Artykuł 3. Ceny

Ceny są wyrażone w euro i zawierają wszystkie podatki. 

Munay EXPERIENCE zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Ceną obowiązującą w momencie składania zamówienia jest cena wyświetlana na stronie w dniu złożenia zamówienia.

Ceny te obejmują „koszty nauczania” oraz „zakwaterowanie i pełne wyżywienie”.

Artykuł 4 – Procedury rejestracji i płatności

Rejestrując się na wycieczkę, kurs lub aktywność, nabywca wyraźnie oświadcza, że akceptuje OWS bez ograniczeń lub zastrzeżeń.

Aby potwierdzić rejestrację, nabywca musi złożyć wniosek o rezerwację za pomocą formularza online. Po złożeniu wniosku nabywca otrzyma potwierdzenie rezerwacji wycieczki i fakturę pocztą elektroniczną, a następnie zostanie poproszony o uiszczenie kosztów bezpośrednio na rzecz partnera w ciągu maksymalnie 7 dni. 

Rezerwacja jest potwierdzana dopiero po otrzymaniu pierwszej części płatności.

Rejestracje i płatności są dokonywane bezpośrednio online za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu STRIPE – płatność kartą CB, VISA, MASTERCARD lub przelewem bankowym.

Kupujący musi wprowadzić numer swojej karty, datę ważności, imię i nazwisko oraz wizualny kryptogram bezpośrednio w przeznaczonym do tego miejscu.

Kupujący jest proszony o wpłacenie 30% całkowitego kosztu usługi w momencie rezerwacji i 60% 14 dni roboczych przed datą usługi. W przypadku rezerwacji podróży na mniej niż 14 dni przed wyjazdem, pełna kwota podróży musi zostać zapłacona w momencie rezerwacji, tj. 100%.

Wszelkie podatki, cła lub inne usługi, które należy zapłacić zgodnie z przepisami Francji, kraju importującego lub kraju tranzytowego, są ponoszone przez kupującego. W przypadku transakcji międzynarodowej interfejs płatności STRIPE prześle kwotę w walucie użytkownika (mogą zostać naliczone opłaty bankowe).

Artykuł 5 – Warunki anulowania i zwrotu płatności 

1- Anulowanie umowy przez klienta

W przypadku anulowania rezerwacji (z wyjątkiem przyczyny wskazanej poniżej) obowiązują następujące zasady: 

– więcej niż 60 dni przed wyjazdem: 15% całkowitego kosztu podróży (minimum 200 €/osobę)

– 59 dni do 45 dni przed wyjazdem: 25% całkowitego kosztu podróży (minimum 200 €/osoba)

– od 44 dni do 31 dni przed wyjazdem: 35% całkowitego kosztu podróży

– od 44 dni do 31 dni przed wyjazdem: 35% całkowitego kosztu podróży

– od 30 do 21 dni przed wyjazdem: 50% całkowitego kosztu podróży

– od 20 do 9 dni przed wyjazdem: 70% całkowitego kosztu podróży

– mniej niż 9 dni przed wylotem: 100% całkowitego kosztu podróży, z wyłączeniem opłat lotniskowych.

W przypadku rezygnacji z poważnych przyczyn (choroba uniemożliwiająca podróż, hospitalizacja, śmierć bliskiego krewnego) nabywca otrzyma pełny zwrot kosztów bezpośrednio na konto bankowe, z którego dokonano płatności, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty.

  1. Jeśli jednak wakacje muszą zostać odwołane z powodu siły wyższej (uwięzienie, pandemia itp.), nabywca otrzyma pełny zwrot kosztów bezpośrednio na konto bankowe, z którego dokonano płatności.

    Annulation par MUNAY EXPERIENCE

    Si MUNAY EXPERIENCE se trouve contraint d’annuler la prestation, il en informera le client. Le client sera remboursé de toutes les sommes qu’il aura versées.


Aucune indemnité ne pourra être demandée à MUNAY EXPERIENCE en cas d’annulation du voyage pour raisons de force majeure, d’évènements climatiques ou naturels, de mouvements sociaux ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.

Artykuł 6 – Informacje medyczne

Aktywności oferowane podczas wakacji organizowanych przez Munay EXPERIENCE wymagają porady lekarskiej. Wycieczki są otwarte dla wszystkich, ponieważ oferowane aktywności mogą być dostosowane do wszelkich napotkanych problemów medycznych.

Przeciwwskazania medyczne są następujące

– Ograniczające problemy mięśniowo-szkieletowe

– Poważne problemy psychologiczne

– Problemy z układem krążenia

– Jaskra

– Padaczka

– Leczenie medyczne oparte na lekach przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych

– Problemy motoryczne uniemożliwiające udział w zajęciach oferowanych w ramach usługi

– Operacja przebyta w okresie krótszym niż 3 miesiące

– Kobiety w ciąży

– Poważne problemy ze słuchem lub głuchota.

W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych ważne jest, aby poinformować usługodawcę przed dokonaniem rezerwacji. Rezerwacji można dokonać wyłącznie za pisemną zgodą usługodawcy.

Należy pamiętać, że porada organizatora w żaden sposób nie zastępuje porady lekarza ani podjęcia leczenia. Zdecydowanie zaleca się uzyskanie wyraźnej zgody lekarza w przypadku najmniejszych wątpliwości.

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych 

1. Gromadzone dane 

W ramach swojej działalności Witryna www.munayexperience.com wdraża i wykorzystuje przetwarzanie danych osobowych użytkowników. W związku z tym MUNAY EXPERIENCE gromadzi następujące dane osobowe: nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu oraz dane osobowe zadeklarowane podczas rezerwacji wakacji.

2. Cel  

MUNAY EXPERIENCE gromadzi i przetwarza dane użytkowników w całości lub w części w następujących celach: 

– Przechowywanie informacji wprowadzonych przez klientów podczas rejestracji i/lub zakupu produktu;

– Przesyłanie zapytań o rezerwację do partnerskiego biura podróży;  

– Udostępnianie treści witryny w sieciach społecznościowych;

– Wysyłania informacji i/lub komunikacji zewnętrznej;   

– Analizowanie odbiorców i ruchu na Stronie;    

– Wysyłki marketingowe; 

– Dostosowywanie wakacji wymienionych w Witrynie.

3. Osoby upoważnione do dostępu do danych  

Osobami upoważnionymi do dostępu do danych gromadzonych w ramach MUNAY EXPERIENCE są: kierownicy, pracownicy, studenci i stażyści MUNAY EXPERIENCE i jej partnerów zaangażowanych w usługi zarezerwowane przez użytkownika oraz podwykonawcy MUNAY EXPERIENCE zaangażowani w Witrynę, partnerskie biura podróży wprowadzające oferty do obrotu, przy czym w takim przypadku, niezależnie od tego, czy są partnerami czy podwykonawcami, odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Conservation des données  

Ces Données Personnelles collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans à compter du dernier échange que vous avez eu avec MUNAY EXPERIENCE et effectué à votre initiative.   

Les données à caractère personnel nécessaires à l’expédition de la newsletter sont conservées tout le temps où l’utilisateur ne se désinscrit pas.

  1. Droits du titulaire des données collectées 

Vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’effacement des Données Personnelles vous concernant et du droit d’obtenir une copie des Données Personnelles que nous détenons sous un format électronique structuré (portabilité́).   
Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motif légitime à ce que les Données Personnelles vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et d’un droit d’opposition à ce que vos Données Personnelles soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciale.    

Vous pouvez exercer vos droits en adressant vos demandes à l’adresse suivante : kinga.jakubowska@gmail.com

Nous nous engageons à répondre à ces demandes dans un délai ​de 1 mois​. Ce délai peut être prolongé d’un mois, selon la complexité et le nombre de demandes reçues. En cas de doute raisonnable sur votre identité, nous pourrons vous demander des informations supplémentaires nécessaires à confirmer votre identité. 

6. Bezpieczeństwo 

MUNAY EXPERIENCE wdraża organizacyjne, techniczne, programowe i fizyczne środki bezpieczeństwa cyfrowego w celu ochrony danych osobowych przed zmianą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Należy jednak zauważyć, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem i MUNAY EXPERIENCE nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji lub przechowywania informacji w Internecie. 

7. Modyfikacja klauzuli 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona lub zmodyfikowana w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia modyfikacji do niniejszej Polityki, MUNAY EXPERIENCE zobowiązuje się do opublikowania nowej wersji na Stronie.

Artykuł 9 – Odpowiedzialność 

Sprzedawca jest zobowiązany jedynie do zachowania środków ostrożności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez zewnętrznych usługodawców uzyskujących dostęp do witryny wakacyjnej i jej usług.

Zastrzegamy sobie prawo, jeśli wymagają tego okoliczności i w interesie naszych podróżnych, do zmiany tras i programów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Klient musi posiadać prawo jazdy kategorii B oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie skutera śnieżnego.

Klient musi podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad. 

W przypadku uszkodzenia skutera śnieżnego klient musi zapłacić za wyrządzone szkody.

Przestrzeganie Karty Munay jest obowiązkowe. 

Artykuł 9. Procedury rozstrzygania sporów 

Wszelkie skargi można przesyłać na następujący adres: kinga.jakubowska@gmail.com, aby mogły zostać rozpatrzone tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli próby polubownego rozwiązania sporu nie powiodą się, wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji i/lub wykonania niniejszych OWU muszą zostać wniesione do właściwych sądów, nawet w przypadku wielu pozwanych lub osób trzecich.